1354-72

1354-73

از 25 سال پیش که بهمن مفید و مرتضی عقیلی وبهرام وطن پرست ، همکاری خود را در صحنه تاتر و بعد هم تلویزیون آغاز کردند، چنان صمیمی و رفیق و همراه بودند که آنها را برادران تئاتری می خواندند.
سه تفنگدار صحنه هم نام دیگرشان بود تا بمرور از هم دور شدند، بهمن به ایران رفت و ازدواج کرده و بعد هم به کار دوبله و بعد هم گاه و بیگاه بازی در سریال ها و فیلم ها پرداخت و همانجا هم ماند، مرتضی با  هوتن به فعالیت تئاتری ادامه داد و بعد هم درایران سرمایه گذاری کرد واخیرا هم شنیدیم براثر ناراحتی قلبی مدتی بستری بود.
اما برادر بزرگتر وطن پرست، همچنان در صحنه تاتر ماند وآخرین کارش گنج قارون است که هنوز روی صحنه می آید.

1354-74