1464-91

1664-45

1664-46

9‌1664-52 تا 10‌ صبح: گفتگو با مهشید رجایی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: برنامه ای از زنده یاد ژوزف هوسپیان
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: شعرخوانی فریدون فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با مهشید رجایی
10‌ تا 11‌: برنامه ای از هوسپیان
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12 تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

1664-47

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1664-48

91664-53 تا 10صبح: گفتگو با امیرعلی سیاسی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با امیرعلی سیاسی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1664-49

9‌ 1664-54تا 10‌ صبح: یادی از بیک ایمانوردی
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با آنتونیو جلینی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: یادی از بیک ایمانوردی
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1664-50

9‌ 1664-55تا 10‌صبح: گفتگوی با ربای نورانی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با هنگامه اباقی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: خنیاگران
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوبا ربای نورانی
10 تا11 شب: گفتگو با هنگامه اباقی
11 تا 12: یک قاشق شکر

1664-51

9‌1664-56 تا 10‌ صبح: گفتگو با منوچهر چشم آذر
10‌ تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌ تا 12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر رادنی مصریانی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منوچهر چشم آذر
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌ تا 11‌: گفتگو با دکتر رادنی مصریانی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.