1464-91

1644-16

1644-17

9‌ 1644-23تا10‌صبح: گفتگو با دکتر ثروت جو و راملا رستمو
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: برنامه ای از زنده یاد ژوزف هوسپیان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با مژگان و مستانه مقدم
9‌ تا 10‌: گفتگو با ثروت جو و رستمو
10‌تا 11‌: برنامه ای از هوسپیان
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1644-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1644-19

91644-24 تا 10صبح:گفتگو با «فریدون دائمی» چهره معروف رادیو و تلویزیون و دوبلاژ (2)
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با احمد آزاد
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با فریدون دائمی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

 

 

1644-20

9‌ 1644-25تا 10‌ صبح: گفتگو با ستار
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با ستار
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1644-21

9‌ تا 10‌صبح:1644-27 گفتگوبا افشین گرگین (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با اسلام شمس
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با افشین گرگین
10 تا11 شب: گفتگو با سپهرنیا
11 تا 12: یک قاشق شکر

 

1644-22

9‌1644-28 تا 10‌صبح: گفتگو با دکتر نازی مرزبان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شعر خوانی هنگامه افشار
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با محمد خردادیان
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا» با سینا بیات
10‌تا 11‌: گفتگو با دکتر مرزبان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.