1464-91

1618-17

1618-18

9‌1618-24 تا10‌صبح: گفتگو با فخری خوروش
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی ناظمی و رسایی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با اسلام شمس
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با ایرج مهدیان
9‌ تا 10‌: گفتگو با فخری خوروش
10‌تا 11‌: گفتگوی ناظمی و رسائی
11‌ تا 12‌: گفتگوی ناظمی و کسائی
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1618-19

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1618-20

91618-25 تا10صبح:گفتگو با محمود بیاتی و سیاوش آذری
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: گفتگوبا فردمنش و فتیه عامری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا فردمنش و فتیه عامری
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با بیاتی و آذری
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1618-21

9‌1618-26 تا 10‌ صبح: گفتگو با پرویز ناظریان
10تا 11‌: گفتگو با آپیک یوسفیان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با ژیلا آتلیه -طراح
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: گفتگو با علی کوره چیان -مجسمه ساز
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1618-22

9‌1618-27 تا10‌صبح: گفتگو بازنده یاد ویدا قهرمانی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با علی پورتاش
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی فرهنگ فرهی و بهمن مقصودلو
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با ویدا قهرمانی
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

1618-23

9‌ 1618-28تا 10‌صبح: گفتگو با شهره آغداشلو (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس حاجیان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با اسلام شمس
8 تا 9: گفتگو با علی پورتاش
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با شهره آغداشلو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.