1464-91

1627-69

1627-70

9‌1624-22 تا10‌صبح: گفتگوی مهدی ذکایی با افشین گرگین
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر (آخرین مصاحبه)
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با پرویز قدرخانی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرامرز قاسمی
9‌ تا 10‌: گفتگو با جمشید گرگین
10‌تا 11‌: گفتگو با همایون
11‌ تا 12‌: گفتگو با چشم آذر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1627-71

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1627-72

91624-23 تا10صبح:گفتگو با همایون
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: با جمشید الیست
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا پروین غفاری
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگوی احمد آزاد و سلمکی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1627-73

9‌1624-24 تا 10‌ صبح: گفتگو با شهرداد روحانی (ضبط شده از قبل)
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی آذری و بیاتی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: گفتگو با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1627-74

9‌ تا10‌صبح: گفتگوی افشین گرگین و مهدی ذکایی
10‌1624-25 تا 11‌ صبح: گفتگو با جمشید علیمراد
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی درباره ضد درد
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوی گرگین و ذکایی
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

1627-76

9‌1624-26 تا 10‌صبح: گفتگو با عباس پهلوان (جوانان گویا)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس حاجیان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با اسلام شمس
8 تا 9: گفتگو با عباس پهلوان
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با هوشنگ توزیع
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.