1464-91

1665-40

1665-41

9‌ تا 10‌1665-47 صبح: گفتگو با مهشید رجایی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: برنامه ای از زنده یاد ژوزف هوسپیان
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: شعرخوانی فریدون فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با مهشید رجایی
10‌ تا 11‌: برنامه ای از هوسپیان
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12 تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1665-42

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1665-43

9 1665-48تا 10صبح: گفتگو با امیرعلی سیاسی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9 شب: جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با علی محزون
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

 

1665-44

9‌1665-49 تا 10‌ صبح: یادی از بیک ایمانوردی
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با آنتونیو جلینی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: یادی از بیک ایمانوردی
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1665-45

9‌ 1665-50تا 10‌صبح: گفتگوی با ربای نورانی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با هنگامه اباقی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: خنیاگران
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوبا ربای نورانی
10 تا 11 شب: گفتگو با هنگامه اباقی
11 تا 12: یک قاشق شکر

1665-46

9‌ 1665-51تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌ تا 12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با پیام شایانی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منوچهر چشم آذر
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌ تا 11‌: گفتگو با پیام شایانی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.