1464-96

1687-53

1687-54

9‌ 1687-48تا 10‌صبح: گفتگو با سعید وکیلی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با پرویز ناظریان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: شعر خوانی فریدون فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با سعید وکیلی
10‌تا 11‌: گفتگو با ناظریان
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1687-55

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1687-56

91687-49 تا 10صبح:گفتگو با فریدون دائمی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان با دکتر بامبان
9 تا 10 شب: گفتگو با دائمی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1687-57

9‌1687-50 تا 10‌ صبح: گفتگو با مسعود فردمنش و فتیه عامری
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با مهشید بزرگی رجائی
يك تا 2‌: گفتگو با پروین غفاری
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با فرد منش و عامری
10 تا 11: گفتگو با پروین غفاری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1687-58

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با وحدت و عزیز رفیعی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با اصغر بیچاره
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
71687-51 تا 8 شب: گفتگو با مازیار قویدل
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوی ناظمی و رسایی
10 تا11 شب: گفتگو با نغمه زیبا
11 تا 12: یک قاشق شکر

 

 

1687-59

9‌1687-52 تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شعر خوانی هنگامه افشار
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با آذر قبادی
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با چشم آذر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.