1464-91

1623-10

1623-11

9‌1623-17 تا10‌صبح: گفتگو با احمد آزاد درباره ابراهیم سلمکی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر (آخرین مصاحبه)
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با فخری خوروش
1 تا2‌: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرامرز قاسمی
9‌ تا 10‌: گفتگو با احمد آزاد
10‌تا 11‌: گفتگو با فخری خوروش
11‌ تا 12‌: گفتگو با چشم آذر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

1623-12

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1623-13

91622-29 تا10صبح:گفتگو با احمد آزاد و زنده یاد ابراهیم سلمکی (ضبط شده از قبل)
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: گفتگو با هوشمند عقیلی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا فردمنش و فتیه عامری
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگوی احمد آزاد و سلمکی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1623-14

9‌1620-19 تا 10‌ صبح: گفتگو با آپیک یوسفیان
10تا 11‌: گفتگو با زنده یاد ویدا قهرمانی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی آذری و بیاتی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: گفتگو با آپیک یوسفیان
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1623-15

9‌1620-20 تا10‌صبح: گفتگو با شهرام صولتی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با جمشید علیمراد
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر حاجیان
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

1623-16

9‌ 1620-21تا 10‌صبح: گفتگو با مرتضی فرزانه خاطرات هنری خبرنگاران
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس حاجیان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با اسلام شمس
8 تا 9: گفتگو با مرتضی فرزانه
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با هوشنگ توزیع
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.