1464-91

9‌ تا10‌صبح: گفتگو با دکتر راسخی درباره کرونا
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: گفتگوبا فریدون فروخزاد ( درخواست شده)
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوسلیمان همصدا
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر راسخی
10‌تا 11‌: مصاحبه فریدون فرخزاد
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

9 تا10صبح: گفتگوزنده‌یاد فرهنگ فرهی و سلی
10 تا 11: گفتگو با اسلام شمس
11 تا 12: صبح آدینه با احمد آزاد
12تا2‌: گفتگو با دکتر سیما کنگاوری
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد
8‌ تا 9 شب:گفتگو با سلمان محمدی
9 تا 10 شب: گفتگو فرهی و سلی
10‌ تا 11‌: گفتگو اسلام شمس
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

9‌ تا 11 صبح: گفتگو با خانم آذر ستوده مدیر جنسس
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: صبح آدینه با احمد آزاد
1 تا 2‌: گفتگو با بیژن قادری
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با دکتر مصلحی
9‌ تا 10‌: گفتگو با خانم آذر ستوده مدیر جنسس
10 تا 11: گفتگو با بیژن قادری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

9‌ تا10‌صبح: گفتگو عبدالله ناظمی با اردشیر فرح
10‌ تا 11: شعرخوانی هنگامه افشار
11 تا 12 شب: موسیقی کلاسیک
12 تا 1 شب: یادی از سهراب اخوان
7 تا 8 شب: گفتگوی با فرانک
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو عبدالله ناظمی با اردشیر فرح
10 تا11 شب: گفتگو با فرانک
11 تا 12: یادی از سهراب اخوان

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو عبدالله ناظمی و محمدرضا قوامی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا 1: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
1 تا 2‌: گفتگو با دکتر مصریانی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو عبدالله ناظمی با اردشیر فرح
8 تا 9: موسیقی کردی
9‌ تا 10‌: گفتگوی با دکتر مصریانی
10‌تا 11‌: برنامه شیلا
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.