1464-91

1628-100

1628-112

9‌1628-107 تا10‌صبح: گفتگو با شیلا وثوق
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با هاتف (درخواست شده)
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرخ
9‌ تا 10‌: گفتگو با شیلا وثوق
10‌تا 11‌: گفتگو با هاتف
11‌ تا 12‌: گفتگو با چشم آذر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1628-113

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1628-114

91628-108 تا10صبح:گفتگو با ناصر چشم آذر
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: با عباس قادری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا کاظم عالمی
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگوی احمد آزاد و سلمکی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1628-115

9‌1628-109 تا 10‌ صبح: گفتگو با احمد آزاد، علی نظری و حسن شماعی زاده
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی آذری و بیاتی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1628-116

9‌1628-110 تا 10‌صبح: گفتگوی احمد آزاد با فردین
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مونا از ترکیه
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی درباره ضد درد
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوی افشین گرگین و مهدی ذکایی
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

1628-117

9‌1628-111 تا 10‌صبح: گفتگو با شهرام شب پره، فریدون قراگزلو و محمد ایزدمهر
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با اصغر بیچاره
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منصور بیبیان
8 تا 9: گفتگو با شب پره و ایزدمهر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با ماشا منش
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.