1688-40

1688-41

9‌ 1688-35تا 10‌صبح: گفتگوی زنده یاد استاد فرهی با ویگن
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: گفتگو با آنتونیو جلینی و یارانش
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: شعر خوانی فریدون فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگوی فرهی و ویگن
10‌ تا 11‌: گفتگو با جلینی ویارانش
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12 تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1688-42

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1688-43

9 1688-36تا 10صبح:گفتگو با فریدون دائمی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12 تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان با دکتر بامبان
9 تا 10 شب: گفتگو با دائمی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

 

 

 

 

 

1688-44

9‌1688-37 تا 10‌ صبح: گفتگوی بهروز وثوقی و داریوش
10 تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: سخنرانی حورا یاوری درباره شاملو
يك تا 2‌: گفتگو با سعید وکیلی
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگوی داریوش و بهروز وثوقی
10 تا 11: با سعید وکیلی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1688-45

9‌ تا 10‌صبح: یادی از علی نظری
10‌ تا 11‌ صبح: پرسه با پروین
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
71688-38 تا 8 شب: گفتگو با عارف (درخواستی)
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوی ناظمی و رسایی
10 تا 11 شب: یادی از علی نظری
11 تا 12: یک قاشق شکر

 

1688-46

9‌ 1688-39تا 10‌صبح: گفتگوی احمد آزاد و هوشمند عقیلی
10‌ تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌ تا 12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شعر خوانی هنگامه افشار
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با آپیک یوسفیان
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌ تا 11‌: گفتگوی هوشمند و احمد آزاد
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.