1637-32

1637-33

9‌1636-74 تا10‌صبح: گفتگو با عبدالله ناظمی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: «یک قاشق شکر» با سهراب اخوان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با عبدالله ناظمی
9‌ تا 10‌: خاطرات عباس پهلوان از جوانان گویا
10‌تا 11‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: گفتگو با منوچهر سخایی و پروا
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1637-34

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1637-35

9 1636-75تا10صبح:گفتگو با دکتر ثروت جو و راملا رستمی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: با منوچهر چشم آذر
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: خاطرات پرویز قاضی سعید در جوانان گویا
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ثروت جو و راملا
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1637-36

9‌1636-71 تا 10‌ صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: «یک قاشق شکر»
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «شعرخوانی هنگامه افشار
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1637-37

9‌ 1636-72تا10‌صبح: گفتگو با جمال وفایی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «سارو»
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با سارو
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: شعرخوانی فریدون فرخزاد
10 تا11 شب: گفتگو با دکتر دانش فروغی
11 تا 12: یک قاشق شکر

1637-38

9‌1636-73 تا 10‌صبح: گفتگو با پطرس پالیان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منشه امیر
8 تا 9: گفتگو با گیتی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با پطرس پالیان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.