1464-91

1737-44

1737-45

9‌ تا10 ‌صبح:1737-51 گفتگو با بیژن قادری آهنگساز برجسته و ابی لیتلز از پیشگامان موسیقی مدرن
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو بامنشه امیر درباره کتاب اخیرش
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: شعر خوانی فریدون فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با قادری و ابی لیتلز
10‌تا 11‌: گفتگو با منشه امیر
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1737-46

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1737-47

91737-53 تا 10صبح: گفتگو با امیر حمیدی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: صبح آدینه با احمد آزاد
12تا2‌: گفتگوی ناظمی با خاطره قراگزلو
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد
8‌ تا 9 شب:گفتگو با سلمان محمدی
9 تا 10 شب: گفتگو با امیر حمیدی
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی و خاطره
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1737-48

9‌ تا 11 صبح: قصه یک زندگی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا1737-54 يك: صبح آدینه با احمد آزاد
يك تا 2‌: گفتگو با محمد ایزد مهر
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: قصه یک زندگی
10 تا 11: گفتگو با نادر صدیقی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه

1737-49

9‌ 1737-55تا 10‌صبح: یادی از بیک ایمانوردی
10‌ تا 1: گفتگو با ناصر چشم آذر (2)
1 تا 2 : یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی زنده یاد منوچهر سخائی و پروا
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو بابیک ایمانوردی
10 تا11 شب: گفتگو باهمایون
11 تا 12: یادی از سهراب اخوان

 

 

1737-50

9‌1737-56 تا 10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و استاد علی بزرگمهر (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شیلا
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با فتیه عامری -شاعر
8 تا 9: موسیقی کردی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگوی ناظمی و بزرگمهر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.