1464-91

1629-11

1629-12

9‌1629-18 تا10‌صبح: گفتگو با منوچهر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با شیلا وثوق
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرخ
9‌ تا 10‌: گفتگو با منوچهر چشم آذر
10‌تا 11‌: گفتگو با هاتف
11‌ تا 12‌: گفتگو با شیلا وثوق
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1629-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1629-14

91629-19 تا10صبح:گفتگو با مژگان و مستانه مقدم درباره دگرباشان
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: با عباس قادری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا فرزین فرهادی
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با مستانه و مژگان مقدم
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1629-15

9‌1629-20 تا 10‌ صبح: گفتگو با احمد آزاد، علی نظری و حسن شجاعی
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی آذری و بیاتی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «شعرخوانی هنگامه افشار
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1629-16

9‌1629-21 تا10‌صبح: گفتگوی استاد فرهی و ویگن
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مونا از ترکیه
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: شعرخوانی فریدون فرخزاد
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1629-17

9‌1629-22 تا 10‌صبح: گفتگو با شهرام شب پره، فریدون قراگزلو و محمد ایزدمهر
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با اصغر بیچاره
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منصور بیبیان
8 تا 9: گفتگو با شب پره و ایزدمهر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا» ودلارام
10‌تا 11‌: گفتگو با ماشا منش
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.