1464-91

1634-83

1634-84

9‌ 1632-22تا10‌صبح: گفتگو با شهلا سرشار
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: «یک قاشق شکر» با سهراب اخوان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرخ
9‌ تا 10‌: گفتگو با شهلا سرشار
10‌تا 11‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: گفتگو با منوچهر سخایی و پروا
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1634-85

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1634-86

9 1632-23تا10صبح:گفتگو با سرور نیری
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: با عباس قادری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: خاطرات پرویز قاضی سعید در جوانان گویا
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با مستانه و مژگان مقدم
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1634-87

9‌1632-24 تا 10‌ صبح: گفتگو با ناظمی و مصطفی کسروی
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: «یک قاشق شکر»
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «شعرخوانی هنگامه افشار
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1634-88

9‌ 1632-25تا10‌صبح: گفتگوی فرح شکوهی با تونی تارانتینو (پدر کوئنتین تارانتینو) و جلینی
10‌ تا 11‌ صبح: ادامه گفتگوی فرح شکوهی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با مهرداد اعرابی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: شعرخوانی فریدون فرخزاد
10 تا11 شب: فرح شکوهی و تونی تارانتینو
11 تا 12: ادامه گفتگوی فرح شکوهی

1634-89

9‌ 1632-26تا 10‌صبح: یادی از علی نظری و حسین حیدری
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر شهرام یارمحمدی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با منصور بیبیان
8 تا 9: گفتگو با گیتی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا» ودلارام
10‌تا 11‌: گفتگو با ماشا منش
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.