1464-91

1651-61

1651-62

9‌ 1651-68تا 10‌صبح: گفتگو با امیرعلی سیاسی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا 1: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: برنامه ای از زنده یاد ژوزف هوسپیان
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: شعرخوانی فروغ فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با امیرعلی سیاسی
10‌تا 11‌: برنامه ای از هوسپیان
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12 تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

1651-63

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1651-64

9 تا 1651-6910 صبح:گفتگو با دکتر ثروت جو و راملا رستمو
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یک قاشق شکر
12 تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو بافریدون فرخزاد (درخواست شده)
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ثروت جو و راملا
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1651-65

9‌1651-70 تا 10‌ صبح: گفتگو با نغمه زیبا خواننده
10تا 11‌: برنامه ای از حسین مجید
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا 1: گفتگو با ناصر چشم آذر
1 تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با نغمه زیبا
10 تا 11: با حسین مجید
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1651-66

9‌ تا10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی و عماد رام
10‌1651-71 تا 11‌ صبح: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با امیر رسائی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگوی ناظمی و عماد رام
10 تا11 شب: گفتگو با سپهرنیا
11 تا 12: یک قاشق شکر

 

 

1651-67

9‌1651-72 تا 10‌صبح: گفتگو با دکتر ندا مهربانی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شعر خوانی هنگامه افشار
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با سرور نیری
8 تا 9: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با دکتر فروغی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.