برنامه آقای ساسان کمالی، دوست و همکار قدیمی ما در رادیو 670، از محبوب ترین وپرشنونده ترین برنامه های خارج از کشور است. هر بامداد از ساعت شش ونیم تا 9 صبح، هزاران نفر به  برنامه آقای کمالی گوش فرا میدهند. مطالبی که او جدی وگاهی با شوخی و خنده اجرا می کند، برای این مرد  با تجربه درکارهای رادیویی و تلویزیونی طرفداران زیادی را فراهم آورده است.
در همین برنامه پر شنونده محبوب به یک  بررسی کوتاه و اجمالی از جهان سیاست می پردازد جالب است که بدانید درآن برنامه پرشنونده ، این بخش نیزاز جایگاه ویژه ای برخوردار است.
هفته گذشته، همکاری این دو همکار و دوست ما، به یکسال رسید. این مطلب برای تبریکی برای هر دوی آنهاست.

1350-42