1656-25

تبریک صمیمانه ای داریم بخاطر بیست و سومین سالگرد جوایز فیلم های خانواده Family Film Awards به بنیانگذار و همکاران و همه کاندیداها و همه برندگان بخصوص به بنیانگذار آن آقای المپیا جلینی و خانم Gay Blackstone تهیه کننده نامدار و راجر نیل Roger Neal تهیه کننده و سونیا ایتی Sonia Ete و Ethel Richard و سهیل نیک بین

با آرزوی موفقیت، سردبیر مجله جوانان – مهدی ذکایی

1656-26

1656-27

1656-28

1656-29

1656-30

1656-35

1656-34