1334-61

بنیاد فرهنگ که مرکزآن در لس آنجلس است، همه ساله 1334-62طی مراسمی از بزرگان ونامداران فرهنگ و هنر ایران تجلیل بعمل می آورد، امسال از بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده سرشناس با اهدای لوحه ای تجلیل کرد و طی سالهای اخیر از:
احسان یارشاطر، ریچارد نلسون فرایر، امین بنایی، سیمین بهبهانی، عباس میلانی، ایرج افشار و حسین ضیائی تجلیل بعمل آورده است.