1516-64

چون همه سالهای گذشته، برخی سایت ها و فیس بوک ها، از جمله ممتاز نیوز، شایعه ای درباره درگذشت بهروز وثوقی اسطوره سینمای ایران انتشار دادند، که براثر ایست قلبی در سانفرانسیسکو با زندگی وداع گفته است.
مجله جوانان و رادیو جوانان، که همیشه صحیح ترین اخبار را درباره هنرمندان انتشار میدهد و بقولی همه آنها این دو رسانه را خانه و پایگاه خود می دانند، با بهروز وثوقی گفتگو کردند.
بهروز گفت من دیگر به این خبرها و شایعات عادت کرده ام وخوشحالم که هر بار از طریق مجله جوانان و رادیو جوانان صحت خبرها را به اطلاع مردم رساندم. نمی دانم چرا اینها دست از سر خبرهای دلواپس کننده بر نمی دارند؟ و با انتشار این شایعات بی اساس، نه تنها رسانه خود را بی اعتبار و اطمینان می اندازند، بلکه گروهی از مردم را دلواپس و نگران می سازند. بطوری که به مجرد انتشار این اخبار و شایعات بی پایه، سیل تلفن، ایمیل به سوی من سرازیر میشود و خانواده ام، دوستانم، فامیلم، مردم خوب و مهربان، بشدت نگران میشوند.
من خدا را شکر می کنم که صحیح و سالم هستم، به دلیل ورزش و زندگی سالم، هیچ ناراحتی جسمی ندارم و آرزو می کنم این شایعه سازان را خداوند به راه راست هدایت کند و به سراغ کسانی بروند که تشنه چنین افتخاری هستند.
بهروز وثوقی گفت من خواستم به اطلاع این دوستان برسانم در هرحال من اگر قرار باشد رفتنی باشم خودم رسما خبر میدهم که از حالت شایعه بدر آید.

1516-65