1347-70

روز جمعه ی 26 آپریل یک گام استوار و فراگیر دیگر در راه «کمک به کودکان بی سرپرست و مستمند درایران» در Venetian Palace با غذاهای متنوع ایرانی و موسیقی و رقص برگزار می گردد این جشنواره ی خیریه را موسسه  Moms Against Poverty برگزار می کند با همکاری مجریان نامداری چون هوشنگ توزیع (مهمان ویژه) آزیتا شیرازی، مایکل، اسلام شمس ودی جی «عزیزمAZIZAM ».
تهیه بلیت از طریق اینترنت و فروشگاههای ایرانی و از راه تلفن امکان پذیر است  موسسه ی MAPیک موسسه مردمی خیریه وغیر انتفاعی  با معافیت مالیاتی است که توسط افراد داوطلب اداره میشود و برنامه های اصلی موسسه مربوط به کمک به کودکان بی سرپرست ومستمند در سراسر جهان است. تلفن تهیه بلیت: 0445-527-818 روز برگزاری جشن جمعه ی 26 آپریل از ساعت هفت ونیم تا 12 شب.

1347-69