1349-57

 

1349-58

امروزه بسیاری از خانواده های آمریکایی و غیر امریکایی و از جمله خانواده های ایرانی با مشکل کودکان «آتستیک» و یا کودکانی که نیازمند توجه و مدارس و یژه هستند روبرو میباشند.
بدون تردید دست یابی به امکانات ویژه آموزشی 1349-59و درمانی میتواند کمک بسیار موثری برای کودکان دارای مشکل و خانواده های آنان باشد. سازمانها و موسسات فراوانی در امریکا وجود دارندکه با بودجه های فدرال یا ایالت ویا شهرستان درحال یاری رساندن به اینگونه کودکان و خانواده های آنها می باشند.
آیا همه نیازمندان از امکانات موجود آگاهی دارند؟ آیا میدانند چگونه مشکل خود را برطرف سازند؟
به گونه ای مطمئن خانواده ها و کودکان نیازمند بعنوان شهروند ویا ساکن ایالت کالیفرنیا از حقوق استفاده از امکانات دولتی در رابطه با مشکل کودکان آتستیک و یا کودکان نیازمند از توجهات ویژه برخوردارند.
در این راستا خانم «استارتکس من» Starr Taxman که خود دارای دو فرزند نیازمند توجهات ویژه میباشد، تصمیم گرفته است تجربیات خود را در اختیار خانواده های نیازمند قرار دهد.
از آنجائی که مشکلات کودکان، نیازمند توجهات ویژه متفاوت است، نیاز به مراجعه به سازمانها و موسسات متفاوت و راه حلهای گوناگون دارد.
خانم«تکس من» در گفتگویی اساسی نه تنها مشکلات شما وکودکتان را ارزیابی می کند بلکه راه حل مناسب و موسسه مناسب با مشکل شما را عرضه و معرفی می کند.
 او با بررسی وضع کودک شما، توانائی ها وخواست او را برای تحصیل و یا هرگونه فعالیت اجتماعی ورزشی، فرهنگی وهنری ارزیابی می کند و به این ترتیب شما و کودک نیازمند شما را در مسیری صحیح وقابل استفاده قرار میدهد.
شکی نیست که آینده وزندگی کودک شما بدون توجه به مسائلی که میتواند پیش بیاید مهمترین هدف شما باید تلقی گردد. رسیدن به این هدف بدون یاری گرفتن حرفه ای نمی تواند آسان باشد.
چون خانم استارتکس من خود بعنوان یک مادر این مشکلات را از سر گذرانده است میتواند بهترین هادی و راهنمای شما در این امر مهم باشد. این خانم نیکوکار سالهاست که بعنوان دفاع از حقوق کودکان «آتستیک» و نیازمند توجهات ویژه فعالیت می کند و اینک تصمیم گرفته است که این خدمات را به جامعه ایرانی نیز عرضه کند.
برای تعیین وقت مشاوره و گفتگو با خانم « استارتک من» و برخورداری از تجربیات وی می توانید با تلفن 1659-914-818 تماس گرفته و با او گفتگو کنید.
فراموش نکنید امروزه از هر 90کودکی که در امریکا متولد میشود یک کودک میتواند آتستیک باشد. با این مشکل باید بطور جدی برخورد شود.
هنگامی که با او توسط تلفن قرار ملاقات بگذارید وی نیم ساعت از وقت خود را بطور کاملا رایگان و گفتگو ومشاوره و راهنمایی شما اختصاص میدهد.