1608-48

هفته قبل به مناسبت نوروز جشن جالبی در سالن شهرداری لس آنجلس برپا شد که خیلی از شخصیت های معروف و ایرانیان فعال در کنار شهردار در شهرداری حضور داشتند و هفت سین زیبایی نیز چیده شده بود.
داود روستایی هنرمند معروف، این بار با تابلویی از کورش با شخصیت های تاریخی امریکا در این مراسم شرکت کرده و تابلوی خود را برای نصب در سالن شهرداری به مقامات شهر تقدیم کرد.

1608-49