JavananMix1296-01

در پاسخ به استقبال پر شور، نمايش مجدد
“تابوي ايراني”
 شخصي ‌ترين فيلم مستند رضا علا‌مه زاده
از 20 آوريل در لوس انجلس (انسينو)
و شهر‌هاي ديگر آمريكا، كانادا و اروپا

JavananMix1296-02

شيرين عبادي، ابوالحسن بني‌صدر، هدايت متين دفتري،
فريدون وهمن، ناصر مهاجر، شاپور راسخ،
سلي شهور و بسياري ديگر از روشنفكران در “تابوي ايراني‌”

JavananMix1296-03

رضا علا‌مه زاده سينماگر ايراني ساكن هلند كه ورودش بـه ايـران مـمـنـوع است، با كمك همكارانش در ايران موفق مي‌شود به شكل پنهاني در داخلJavananMix1296-04 كشور فيلم بگيرد و ريشه‌‌هاي يك تابوي ديرپاي ايراني را بررسي كند.
تابوي ايراني داستان “نادره”، يك مادر بهائي و دختر چهارده ساله ‌اش را بازگو مي‌‌كند كه هرچه دارند به فروش مي‌گذارند و سرزمين مادريشان را ترك مي‌ كنند تا به غرب پناهنده شوند.
تابوي ايراني تماشاگر را از قاره ‌اي به قاره ديگر، از تركيه به اسرائيل، و از آمريكا به ايران مي‌ برد تا تصوري روشن از تعقيب بهائيان در ايران عرضه كند. از دانشگاه زيرزميني بهائيان گرفته، تا روسـتـائـيان بهائي تحت ستم در دهكده‌ ايول در مازندران.
فيلم شامل گفتگوهائي يگانه است با كــارشـنــاســان، ‌انــديـشـمـنـدان، سياستمداران و روشنفكران برجسته ايراني كه ريشه‌‌هاي تجاوز به حقوق پـيـروان ديانت بهائي در ايران را ميكاوند.
ليست تمامي‌ شهر‌ها
و تاريخ نمايش در تارنماي
www.IranianTaboo.com