1473-38

1473-39

زوج هایی که با عشق، پیوند زناشویی را آغاز می کنند، با نیروی عشق نه تنها به زندگی خود، بلکه به زندگی همه اطرافیان خود، امید و انرژی می بخشند سمبلی از نسل بیریای امروز ایران هستند.
آذر اخترپور و صابر ریحانی زوج جوانی هستند که با چنین نیرویی دفتر زندگی خود را گشوده اند و در شبی زیبا این خوشبختی را با فامیل و دوستان خود قسمت کردند.
مجله جوانان به این زوج خوشبخت، صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم می کند.

1473-32

1473-33

1473-34

1473-35

1473-36

1473-37