1345-18

دکتر رضا فدایی -سن دیه گو

خانم District Attorney Bonnie Dumanis دادستان کانتی شهر سن دیه گو عید نوروز را به مدیر مجله جوانان آقای مهدی ذکایی و کارکنان تبریک گفت.
هفته گذشته گفتگویی که با خانم بانی دامنیس دادستان شهر سن دیه گو و کانتی داشتم ایشان فرا رسیدن نوروز باستانی را به تمام ایرانیان تبریک گفتند و طی نامه ای عید نوروز را کتبا به آقای مهدی ذکایی و کارکنان مجله پرتیراژ جوانان تبریک گفتند واضافه کردند سالهاست که یک همکاری نزدیک بین دادستانی و مجله جوانان برقرار است و این همکاری کمک موثری به جامعه ایرانی در شهر سن دیه گو میباشد. و مجله جوانان هم آرزوی موفقیت بیشتری برای خانم Bonnic Dumonisمینماید.
در عکس خانم بانی دومنیس و دکتر رضا فدایی همکار مجله جوانان دیده میشوند.

1345-19

1345-20