1505-24

دکتر رضا فدایی – سن دیه گو
خانم Bonnie Dumanis دادستان شهر سن دیه گو نوروز باستانی را به مدیر مجله جوانان و کارکنان آن تبریک گفتند.
طبق روال همه ساله امسال هم دادستان شهر سن دیه گو عید نوروز را به آقای مهدی ذکایی مدیر مجله جوانان، هیئت تحریریه، کارکنان و خوانندگان این مجله پرتیراژ تبریک گفتند و از همکاری این مجله با دادستانی شهر سن دیه گو ابراز خوشنودی نمودند.

1505-25

1505-26