از این هفته دوباره صفحه تریبون آزاد هنری را شروع می کنیم که با دیدگاه های مثبت وگاه انتقادآمیز و سازنده خوانندگان عزیز مجله جوانان و همچنین صاحبنظران همراه خواهد بود.
در این صفحه با رعایت احترام و حقوق هنرمندان و اینکه اجازه خدای نکرده توهین به شما نخواهیم داد ولی در عین حال، اجازه ستایش و تعریف تبلیغاتی هم داده نمیشود.
در طی ماه های گذشته نامه هایی از سوی خوانندگان مجله دریافت داشتیم، که این هفته یکی از آنها را برای صفحه تریبون آزاد برگزیدیم.

***

شهبـال شب پـره
را باید از نو شناخت
فریبا- نیویورک

سالهای سال است شهبال شب پره را در صحنه ها می بینیم، چهره هنرمندی که در معرفی، شناساندن، وبه اوج رسیدن خیلی ها نقش داشته است، ولی عجیب اینکه هیچگاه ادعایی ندارد فروتن و مهربان می گوید مگر نه اینکه هرکس وظیفه ای دارد! شهبال از بیش از 50 سال پیش در صحنه هنر است، شهبال گروه بلک کتز را در ایران با چهره های نامدار موزیک چون: فرهاد، شهرام و ابی… شروع کرد و در موفقیت هرکدام نقشی مهم داشت.

1489-16

به خارج که آمد همچنان کوشید بلک کتز را زنده نگه دارد، باز هم از برادر هنرمندش شهرام شب پره دعوت به همکاری کرد، بعد پیروز به میدان آمد، سپس کامران وهومن آمدند و بعد کامیار و چند گروه دیگر را وارد میدان کرد. از جمله ادوین، پرویز پرهام، میسا کاشفی، صفا درمان، دیویدو … همزمان گروه زنان خواننده را تعلیم داد، درحالیکه «شی با هی» را به میدان فرستاد، همیشه به یاران قدیمی خود وفادار بود. وفاداری او به کاباره تهران، اولین پایگاه پرواز هنرمندان در لوس آنجلس، زبانزد همه است.

1489-17

نکته مهم در مورد شهبال شب پره اینکه او در تمام 5 دهه، با هیچ هنرمندی قرارداد دست و پا گیر نبسته، آنها را در یافتن راه تازه فعالیت مستقل آزاد گذاشته است و بهمین جهت درتمام این سالها، هیچگاه با همکاران خود در بلک کتز درگیری قانونی و دشمنی نداشته و حتی بعد از جدا شدن از آنها، تشویق شان هم کرده و به دیدن برنامه هایشان رفته است.

1489-18

1489-19

به جرات هیچ هنرمندی، به اندازه شهبال شب پره، خواننده و موزیسین حرفه ای به جامعه معرفی نکرده است و عجیب تر اینکه هیچگاه روی صحنه ها سعی نکرده همکاران خود را پس بزند، کوچک کند، از درخشش بیاندازد همیشه فروتنانه کنارشان ایستاده و خوانده و بعد از بیش از 50 سال، انگار یک هنرمند جدید و تازه نفس است، که کنار آنها برنامه اجرا می کند البته من این خصلت او را نمی پسندم، چون خیلی ها آنرا به درستی درک نمی کنند و معنا و مفهوم این نوع فداکاریها و فروتنی ها و از خودگذشتگی ها را نمی دانند.

1489-20