1339-63

 

بدنبال چاپ مصاحبه اختصاصی مجله جوانان با هما پرتوی و همچنین چاپ گزارش شب ویژه هما پرتوی در لس آنجلس، شاهد عکس العمل بسیار پرشور خوانندگان مجله جوانان در سراسر جهان بودیم، چون با جای دادن این مصاحبه و گزارش در وب سایت جوانان، درواقع همزمان از نظر صدها هزار نفر گذشت و حتی نسل جوان با چاپ مصاحبه انگلیسی آن، نظریات جالبی ابراز داشتند.
سیل تلفن ها و ایمیل ها درواقع برای دستیابی به وب سایت هما پرتوی هم بود که این هفته از نظرتان می گذرد و خوشحالیم که سه نسل هما پرتوی هنرمند برجسته در همه زمینه ها را دنبال می کنند و او را می ستایند.
برای تماس با هما پرتوی با Homapartovi.com تماس بگیرید.