1329-43

1329-40

پانزدهمین سالروز تاسیس تلویزیون پارس فرصت مساعدی بود برای  استمداد از بینندگان و دوستداران این تلویزیون که با اقبال عمومی روبرو شد خاصه که تلویزیون فقط به دنبال مشترک بود زیرا اتکاء تلویزیون فقط به کمکهای بی شائبه و بی پیرایه مردم روی پای خود می ایستد 1329-41مگر اینکه به دولتی، سازمانی و یا سرمایه داری با یک ایدئولوژی خاص وابسته گردد طی پانزده روزی که به جمع آوری کمک ومشترک پرداخته شده بود صدها نفر به یاری آمدند… گرچه پانزده روز تمام شد ولی کمک ها ادامه دارد روز سه شنبه علیرضا میبدی، فرهنگ فرهی، پارسا، پرویز قاضی سعید، حسین فرجی، حسن خیاط باشی، بهمن فتحی ، دکتر ناصر انقطاع شرکت داشتند. لازم به یادآوری است که باید از سه تن که راه ارتباط با شنونده وبیننده را صاف وهموار میکردند فرشته و ماریه گردانندگان  اداری تلویزیون و فرد فرشیده پر توان تلویزیون سپاسگزار کرد که با شناخت 1329-42 حرفه ای خود به ویژه دو CD علیرضا میبدی و دو DVD فرهنگ فرهی راکه به مدت دو ساعت ونیم است و حاوی تمامی ترانه های مجلسی، رقص و نغمه و نوای محلی را در بر دارد، به طرز گسترده ای معرفی کردند.
لازم به یادآوری است که این هفته استاد فرهنگ فرهی به دعوت سه سازمان برکلی، سن حوزه و ساکرامنتو به سخنرانی وفروش نوار خواهد پرداخت همراه با شاعر پر آوازه مسعود سپند.