1528-29

1. هر دو نفر ( زن و شوهر ) کردیت کارت بگیرید تا در زمان دریافت وام مسکن، یکی از شما co-signer دیگری شود.
2. ترجیحاً از دو بانک متفاوت کارت اعتباری بگیرید.
3. گرفتن تعداد زیاد کردیت کارت توصیه نمیشود.
4. حتماً کارت اعتباری اتان از نوع Unsecure باشد (Secure کارت یعنی کارتی که با پول خودتان به شما داده میشود. بعنوان مثال بانک 2000 دلار از پول خودتان را بلوکه کرده و در ازای آن به همان مقدار بشما کردیت کارت میدهد). داشتن این نوع کردیت کارت تا زمانی که تبدیل به Unsecure نشده باشد، برای هیچکدام از شما جهت دریافت وامهای گوناگون نفع چندانی ندارد.

1528-30

5. در صورت امکان بصورت مداوم کردیت اسکور ( امتیاز اعتباری ) خود را چک نکنید و یا اجازه ندهید که اشخاص حقوقی هم اینکار را انجام دهند چون به ازای هر بار چک کردن یا Run شدن کردیت شما، مقداری امتیاز یا اسکور از دست خواهید داد. در ضمن در تاریخچه اعتباری (کردیت هیستوری) شما نیز بمدت 2 سال باقی خواهد ماند.
6. اصراری روی افزایش مبلغ کردیت کارت هایتان نداشته باشید بلکه سعی کنید تا امتیاز اعتباری (کردیت اسکور) خود را جهت دریافت Line of Credit بالا ببرید.
7. بصورت مداوم و ماهیانه از کردیت کارت هایتان استفاده نمایید ولی هیچ وقت بیش از 60درصد کردیت خود را استفاده ننمایید.
8. چون 10 روز آخر ماه حسابها جمع میشود سعی کنید در دهه ی سوم ماه، حداقل بدهی را داشته باشید و همیشه کمی بیشتر از میزان صورتحساب خود را بپردازید.
9. ساختن و داشتن کردیت خوب در هنگام خرید مسکن و گرفتن وام نقش اساسی را برای هر دوی شما ایفا میکند.
10. سابقه ای که با کارت های اعتباری سایر کشورها بدست آمده در آمریکا ارزشی ندارد. بعنوان مثال اگر چندین سال است که مستر کارت اروپا را دارید و با آن کار کرده اید و سابقه ی خوبی ساخته اید بایستی باطلاعتان برسانم که این سابقه برای گرفتن وام بدرد نمیخورد و فقط سابقه ی شما با بانکهای آمریکایی در نظر گرفته میشود.

1528-31