1353-85

در خبر هفته گذشته ، درباره بحیه کلاگت کاندیدای بانوی شایسته آسیا در امریکا، متاسفانه تاریخ تولد بحیه اشتباه چاپ شده بود، که درواقع سال 1986 است.
بحیه نیاز به اسپانسر ایرانی دارد تا در این مسابقه بزرگ شرکت کند.
با شماره818-579-2288 تماس بگیرید

1353-86