1350-26

 

هفته قبل دوست خوبمان جهانگیر طبریایی از مدیران شرکت ترانه، تلفن زد و گفت اینروزها دلم گرفته، هنرمندان خوب مان، عزیزان شان را از دست داده اند. امروز در مجلس ختم پدر امیر بدخش بودم، پویای عزیز را دیدم، غمگین بود، می گفت عزیزی را از دست داده، مادر نازنین اش را، خیلی متاثر شدم خواهش میکنم برای هر دو هنرمندمان یک تسلیت از جانب من و همکارانم وارطان آوانسیان در مجله بگذار، تنها کاری که برای تسکین آنها می توانیم انجام دهیم.
شنیدن این خبر ما را هم به شدت متاثر ساخت، به پویا زنگ زدیم ولی جوابی نداد، فرصت کم بود، مجله زیر چاپ میرفت، خبر را در مجله گذاشتم، فردا که مجله منتشر شد دوستان زنگ زدند، لیلی فرد، ثریا کهن، و چند همکار هنرمند، می گفتند خبر درست نیست، پویا مادر بزرگش را از دست داده است. خوشبختانه مادرش جوان و سالم و چون همیشه مهربان و پرتلاش است، با جهانگیر طبریایی حرف زدیم بسیار متاسف شد و گفت متاسفانه وقتی من از زبان پویا شنیدم، بنظرم مادر بود نه مادر بزرگ، ولی ضمن تسلیت دوباره برای مادربزرگش، خوشحالم که مادر نازنین اش سرحال و سالم و سرپاست.
همه مان متاسف شدیم، به پویا زنگ زدیم، برایش پیغام گذاشتیم، پوزش خواستیم که چنین خبری اشتباها چاپ شده است خوشبختانه پویا انسان فهمیده ای است، می داند که همه دوستش دارند و از این ماجرا متاسف. خوشبختانه ما بروی سایت مجله جوانان همان روز، خبر صحیح را از نظر مردم گذراندیم.
برای مادر جوان و مهربان وصبور پویا آرزوی زندگی خوش 120 ساله داریم و بخاطر درگذشت مادرش به او تسلیت می گوئیم و درگذشت مادربزرگ را هم به پویای عزیز تسلیت می گوئیم.

1350-25