1506-98

سونیا جان تولدت مبارک

Happy Birthday Sonia

1506-99

این دختر زیبا سونیا هیکل دختر دکتر دیوید پیکل 9 ساله شد.
پرویزقاضی سعید

Happy Birthday Cyrus

1506-100

David & Sandy Mom & Dad- Fredrik & Lilly Ellyin
Grand Dad & Mom- Abrahim & Jolye Uncle and Aunt