1557-26

به روایت تصاویر فریدون میرفخرایی
در این مراسم نزدیک ترین دوستان و یاران و جمعی از رویال فامیلی حضور داشتند.
تبریک صمیمانه ای داریم برای جناب پهلبد عزیز.

1557-24

1557-25

1557-27

1557-28

1557-29

1557-30

1557-32

1557-33

1557-34

1557-35

1557-36

1557-37