1347-73

1347-74

هفته گذشته برگزاری کنسرت بزرگ ابی و منصور در اربیل کردستان عراق، با جنجال بزرگی همراه بود، چون قبل از اجرای برنامه ابی،درگیری شدیدی میان شرکت کنندگان در برنامه پیش آمد و همین سبب شد تا مامورین به ابی خبر بدهند، به محل کنسرت نیاید و در هتل محل اقامت خود بماند. مامورین بلافاصله غائله را ختم کردند و اوضاع آرام شد، ولی بعد مسئولین دولتی از ایرانیان شرکت کننده بدلیل این حادثه عذرخواهی کرده و ترتیبی دادند که شب بعد بدون پرداخت پولی، مجانا در کنسرت شرکت کنند.
دراین باره تلاش می کنیم با ابی و منصور گفتگویی داشته باشیم.

1347-75