يك ديدگاه

سيد قطب از بانيان اخوان المسلمين در سال 1966‌ در مصر بازداشت شد و در 29‌ ماه اگوست همان سال اعدام شد جرم او شركت در طرح كودتا عليه عبدالناصر بود،برادر سيد قطب بنام محمد يك سال در مصر بصورت مخفي  باقي ماند و سپس به عربستان رفت و در مكاتب وهابي و  سلفي بتدريس پرداخت يكي از شاگردان او “بن لادن جمال الدين افغاني استاد الايمان” مي‌شناسند.
خانواده بن لادن از تبار يمني مي‌باشند كه سالهاست ساكن سعودي هستند پدر بن لادن از آشنايان پادشاه سعودي  بود و خود “بن لادن سليم كفاربن لادنگولانور- ال- الواكي”
هفته پيش بن لادن باطل شد!

سازمان اطلاعاتي و امنيتي امريكا در يك عمليات ويژه، دقيق و جسورانه >بن لادنسيايوحنا- ابن- ماسويهاگر نابخردي و نا فهمي كه در وجودشما جمع است مبدل به فراست مي‌گشت و آن را بين صد سوسك توزيع مي‌كردند هر يك از آنان از ارسطو در معرفت والاتر مي‌شدند.
بامرگ بن لادن نيروهاي تروريست افراطي در پاكستان به طرح ريزي و برنامه سازي پرداخته‌اند تا انتقام كشته شدن بن لادن را از امريكا بگيرند ضمن آن كه دولت امريكا به پاكستان اخطار كرد كه از ياري رساني به ترويست ها بايد دست بردارد وگرنه امريكا نيروي بيشتر به پاكستان خواهد فرستادو يا بدتر از آن نيروهاي خود را فرا خواهد خواند، جانشين اين نيروها ارتش هند خواهد بود كه پاكستان هميشه از آن پرهيز مي‌كند و هر بار هم با هند درگير شده شكست خورده، امريكا هم چنان درليست تروريست هايي كه بايد كشته يا دستگير شوند >ملاعمر> “ايمن الظواهريصيف عبدل” را در الويت قرار داده.

تشديد  عمليات سازمان PKK درشمال تركيه

 جدائي طلبان كرد با حمله به يك واحد موتوريزه درشمال تركيه اعلام كردند كه رهبريت سازمان PKK‌(سازمان كارگران كرد) فعاليت خود را عليه نيروهاي نظامي تركيه تشديد خواهد كرد. رهبر زنداني كرد>عبدالله  اوجالان< گفت اگر تا شش هفته ديگرتركيه با جدايي طلبان كرد باب گفتگوها را با‌ز نكند تمام مناطق كردنشين تركيه در آتش جنگ هاي پراكنده خواهد سوخت از سال 1984‌ تا حالا بيش از 40‌ هزار نفر در جنگ هاي جدايي طلبان كرد با ارتش تركيه كشته شده اند. 

ساختار ارتش روسيه تغيير مي‌كند

ستاد ارتش روسيه پس از چند سال بررسي و تحقيق و برآورد نيازهاي نوين در جنگ هاي احتمالي آينده، تصميم گرفت تمركز خود را بر روي نيروهاي ويژه و تخصصي بيشتر كند و تعداد لشكرهاي موجود را كاهش دهد، نياز تكنولوژي پيشرفته در امور شنود، رادارها، موشك و كشتي ها كه داراي توانائي هايي برابر با غرب داشته باشند جزو نيازهاي مهم ذكر شده است. صنعت نظامي روسيه درآمدكلاني براي روسيه دارد مخصوصا فروش وسايل موشكي و هواپيماهاي مدرن درچند سال گذشته بطور چشم گير افزايش يافته ، هم چنان همكاري هاي  چند جانبه با كشورهاي صنعتي در زمينه نظامي جزو طرح هاي ستاد ارتش روسيه مي‌باشد. 

اسكاتلند مي‌خواهد از بريتانيا جدا شود

در انتخابات اسكاتلند >حزب ملي اسكاتلند< توانست بيشتري راي را بياورد و اگر همين روند ادامه يابد اين حزب خواهان جدايي از بريتانيا خواهد شد، اتحاد انگلستان با اسكاتلند 304‌ سال پيش به صورت رسمي آغاز شد و احزاب جدائي طلب و ملي اسكاتلند هميشه در اقليت بوده اند، جدايي  اسكاتلند به معني  و رشكستگي اسكاتلند از نظر اقتصادي  خواهد بود با آنكه بصورت هم پيمان ويا فدرال فعاليت خواهد نمود اما بدليل بار سنگين اقتصادي كه امروز انگلستان آن را تحمل مي‌كند و رقم بالاي بيكاري  اسكاتلند را به روز سياه خواهد نشاند،اين روزها  طبعا احساسات ملي  جاي منطق را گرفته اما زمينه هاي تاريخي  وارتباطات عميق كه بين دو هم پيمان وجود دارد بقدري  پيچيده است كه بعيد به نظر مي‌رسد اين كار فرجامش جدايي باشد.

كشتار مردم سوريه ادامه دارد

نيروهاي وفادار به >بشاراسددر-زورخامادعابشار اسد> <حداد< به خبرنگاران گفت دولت هيچ نگراني ندارد چون هيچ اتفاقي كه نگراني ايجاد كند روي نداده چند نفري شورش كرده اند كه ماموران با مسئله طبق قانون با آنها رفتار كردند.
اتحاديه اروپا ودولت امريكا به حكومت >بشاراسد< براي چندمين بار اخطار كردند  كه مردم كشي نكنيد.