1464-94

یک دیدگـاه

ملکم خان در مجله “قانون” چاپ انگلستان می نویسد، ترویج آدمیت اولین شرط احیای ملت است، باید به حکم عقل و به حکم انصاف و با تمام قدرت برای ترویج آدمیت کوشید، ترویج آدمیت دو راه دارد، یکی تاریک و بی انتها و دیگری روشن و بسیار سهل، راه تاریک این است که همینطور بنشینیم تا همه مردم آدم بشوند، آن وقت اگر میل کردیم محض مرحمت به آنها بپیوندیم، راه دوم آن است که بدون انتظار دیگران به آدمیت بپیوندیم،1638-45 ملکم برای بر انگیختن احساسات جمهور مردم ادامه می دهد، واضح است که به سلیقه حیوانات بی حس راه اولی بهتر است، اما اگر به صفای قلب خود گوش دهیم خواهیم دید که به عنوان انسان ماموریتی هم بر عهده داریم، و هر چقدر هم که عاجز باشیم روح حقیقت شاهد بر همه اتفاقات است، در چهل سال گذشته گروهی خانه نشین دائم اخبار جهان را گوش می کنند که ببینند چه کسی عطسه می کند تا آن را به امور ایران ارتباط دهند، گروهی بی بی سی را گوش می کنند و گروهی دیگر رادیو فردا و یا صدای امریکا را ترجیح می دهند و هستند کسانی که مدتها شیفته رادیو اسرائیل بودند اما به آنچه کمتر توجه می کردند هذیان گفتن و نوشتن وسائل ارتباط جمعی در ایران بود، گوبلز وزیر تبلیغات رایش سوم می گفت دروغ هر چه بزرگتر باشد مردم بیشتر و زودتر باور می کنند البته آخر روزگار گوبلز خودکشی بود، اشتباه این مهره رایش سوم در آن بود نمی فهمید که توهمات به شکل تبلیغات تنها در جوامعی خریدار دارد که مردمش به نیندیشیدن و زیر یوق تک رهبران زندگی کردن عادت کرده اند، برای فرد نابینا چه تفاوتی دارد در کدام قرن و زمان و کشور زندگی می کند در جمهوری که مردمش برای نفت و برق مجانی خانه خود را به آتش می کشند تعجبی ندارد که در ماه چهره ای را ببینند و یا زلزله را نعمت و بزرگواری خدا شناسایی کنند، اگر عقلی در کار نباشد گناهی هم در کار نیست، افلاطون اگر در باره نظام اجتماعی و شهری مطالبی نوشته برای آن است که برطرف کردن امور و در حل مشکلات، عقل و اقدام آدمیان را الزامی می دانست، مشارکت مردم و معرفت و تعاون در اجتماع مسئولیت شناخته می شد، ابن سینا در این مورد کتابی ندارد اما مختصری در آخر کتاب شفا در باره جامعه سخن می گوید، انچه را هم که می گوید پراکنده است و مشخصاً تحت تاثیر افلاطون است، اما در مورد انتخاب رهبر در جامعه می گوید جانشین رهبر یا به “نص” است یا به “اجماع” و توضیح کوتاهی می دهد که به “نص” اگر باشد درست تر است، یادآوری آنکه ایشان سنی بودند و بیعت و اختیار و انتخاب را ترجیح می دادند، در ایران امروز شرایط متفاوت می باشد با آنکه تردیدی نیست هر فرد از هر طبقه که باشد توصیه می شود که کارهای ناپسند انجام ندهد رفتاری مردمی داشته باشد اعمالش جمیل و نیکو و برای سعادت مردم کوشا و پرستاری کند، اما بحث و خوض در باره دریای مشکلات امروزی است که شواهدی پراکنده وجود دارد که آقای روحانی در فکر آن است که جانشین رهبر باشد و یا رئیس جمهور همیشگی گردد در هر دو صورت نتیجه هر چه باشد برای جمهور مردم مطلوب و مناسب نخواهد بود ضمن انکه نظام نیز گرفتار چه کنم و چه باید کرد شده است.

***

*روز 251638-46 اکتبر وزیر دفاع روسیه الکساندر فومین، گفت امریکا با بکار گرفتن هواپیماهای شنود از نوع “پوسدیوم 8” و نقشه برداری هوایی از سوریه قصد دارد اطلاعات به دست آورده را در اختیار اسرائیل قرار دهد، مقامات اسرائیلی نیز گفتند نیازی به چنین موردی نیست منطقه و استحکامات و قرارگاه و پایگاه نیروهایی که در منطقه فعال می باشند برای اسرائیل مشخص و شناسایی شده است.
*با معرفی1638-47 “ژنرال آویو کوچاوی”رئیس ستاد جدید ارتش دفاعی اسرائیل از سوی دولت، سازمان حماس به موشک پراکنی به سوی اسرائیل پرداخت و بیش از 50 موشک به مناطق مسکونی شلیک کرد برخی از موشکها منحرف شدند و به مقصد نرسیدند 13 موشک به وسیله سیستم گنبد دفاعی ضد موشک اسرائیل منهدم شد و متقابلاً نیروی هوایی اسرائیل هشتاد هدف را که تعلق به سازمان حماس داشت بمباران کرد.
*ژنرال دوستم 1638-48از رهبران و مبارزان قدرتمند افغانستان که مدتی است وارد جریانات سیاسی کشور شده است حدود یک سال و اندی پیش از کشور تبعید شد و در ترکیه ساکن شد، پس از پایان دوران تبعید حدود سه ماه پیش به افغانستان برگشت اما با دولت هیچگونه همکاری ندارد منتها به موازات رویدادها و سیاست دولت اقداماتی انجام می دهد که برخی از ناظران می پندارند ژنرال دوستم قصد دارد با یک حرکت سیاسی و نیروی مستقل وارد مبارزات سیاسی کشور شود و برای مقام ریاست جمهوری خود را کاندیدا کند.
*آقای روحانی برای رویارویی1638-49 با مشکلات اجتماعی، سیاسی و این اواخر اقتصادی با بن بست و ندانم کاری روبروست و در این بن بست، عوض کردن وزرا و مقامات مسئول را تنها راه چاره اساسی می داند، دولت ورشکسته سیاسی و اقتصادی روحانی از بُن پوسیده و با شعار و داستان و وارد کردن اتهام به مردم و بی کفایتی در برابر تحریم و نشان ندادن مقاومت از سوی جامعه مدنی را مشکل واقعی شناسایی می کند، اما حتی در چنین شرایطی که تحریمها ریال بی ارزش را باز هم بی ارزشتر از گذشته می کند اگر دولت از دادن پول و سرمایه ملی کشور به مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن خودداری کند و برای رفاه اولیه زندگی مردم کشور خرج کند باز مرهمی خواهد بود بر زخمی که چند دهه است بی درمان باقی مانده.
*امانوئل مکرون1638-50 لایحه ای را مطرح کرده که از سال آینده جوانان فرانسوی به مدت یک ماه سربازی بروند، طرح ایشان فاقد اصول و اندیشه واقعیت می باشد و جنبه تبلیغاتی دارد، برای جوانان یک ماه سربازی چیزی جز تفریح نخواهد بود و برای کشور خرج هنگفتی در بر خواهد داشت، مقامات نظامی و مخصوصاً امنیتی اعتقاد دارند نخست بودجه نظامی فرانسه بی مورد مصرف خواهد شد و دوم آنکه برای افراطیون مذهبی یک دوران آمادگی اردوی یکماهه خواهد بود، منتها برای آقای مکرون که به انتخابات بیش از دیگر امور علاقه دارد به پیشنهادات مقامات نظامی و امنیتی توجه نشان نمی دهد.