1483-43

کنسرت ابی سولدات شد

1483-44

• کنسرت ابی در اورنج کانتی در روز 7 نوامبر مورد توجه بسیار قرار گرفت و تمام بلیط های این برنامه از مدتها قبل بفروش رسیده بود.

بزرگداشت رضا سپهداری

1483-45

بزرگداشت از رضا سپهداری Reza Sepahdari نقاش برجسته ایرانی در اورنج کانتی
در روز 6 نوامبر مراسمی برای قدردانی و بزرگداشت رضا سپهداری در شهر ارواین برگزار گردید وعده زیادی از هموطنان دراین گردهمایی حضور پیدا کردند. در این برنامه آثاری از آقای سپهداری به نمایش گذاشته شده بود و سخنرانان مختلف از جمله آقای زرین کلک واردوان مفید و چند تن دیگر درباره کارهای آقای سپهداری صحبت کردند. این برنامه همراه با قطعاتی از موسیقی ایرانی توسط آقای امیر بیات- امیر مفاخر و عرفان ناظم زاده فضای بسیار دلنشینی را بوجود آورد. درخاتمه یک ویدیو که در مورد کارها و زندگی آقای سپهداری بود به نمایش در آمد. این ویدیو توسط الکس بلورچی تهیه وکارگردانی گردیده بود.
ازحاضران با نوشیدنی و شام پذیرایی شد و یک شب بسیار پرخاطره ای برای آنها بود.

Shiva Farivar For City Council

1483-46

خانم شیوا فریور در انتخابات شهر ارواین برای City Council شرکت می کند. در روز 4 نوامبر در رستوران کاسپین عده زیادی از طرفداران خانم فریور گردهم آمدند و از انتخاب فریور طرفداری کردند. خانم فریور در این برنامه گفتند که باین علت خود را کاندیدای شهر ارواین (City Council) کرده اند که کم توجهی به خواستهای مردم شهر ارواین ایشان را بر آن داشت که خود را کاندیدا کرده اند و میخواهند شهر ارواین را به یک شهر نمونه در ارونج کانتی چه از نظر زندگی و رفاه و امنیت ارتقا دهند و این را هدف کمپین خود کرده اند. در این برنامه عده زیادی از ایرانیان از او پشتیبانی کرده و با اهدای کمک های مالی به کمپین ایشان او را مورد تشویق قرار دادند.
لازم به تذکر است که خانم فریور مدت 8 سال عضو کمیسیون خدمات شهر ارواین فعالیت کرده است.

Shiva Farivar Launches Campaign For Irvine City Council

 

1483-47