1363-109

هفته گذشته بدنبال گفتگو با یکی از دست اندرکاران سینما در ایران اطلاع یافتیم که ناصر ملک مطیعی بستری است و با توجه به باوری که به این هنرمند داشتیم خبر را در مجله چاپ کردیم ولی خوشبختانه با خبر شدیم که اقای ملک مطیعی در سلامت هستند و این همکار بستری شدن ایشان را که به یکی دو سال پیش مربوط بود به امروز ربط داده بود و در ضمن همکاران عزیز ما در قدیمی ها با ملک مطیعی تلفنی حرف زده اند و خبر ناخوشی او را رد کردند و در این میان خطا از ما بود که چون همیشه به جای ارتباط مستقیم با هنرمند عزیزی چون ملک مطیعی به سخن این همکار سینمایی در ایران بسنده کردیم.