1420-41

طرز تهيه الگوى
 دامن های برش دار

در دامن های برش دار، تعداد اين برش ها از چهار شروع ميشود تا دوازده و يا حتي بيشتر كه بستگي به سليقه فرد دارد. اين برش ها مي تواند با هم مساوي يا متفاوت باشند و يا اگر بخواهيم پاي دامن گشادتر باشد از مثلث هاى كوچك كه در پايين هر برش دوخته مي شود و يا به شكل مثلث به پاي دامن اضافه مي شود.  به مرور طرز رسم كردن اين الگوها را آموزش خواهیم داد.
* كمر جداگانه بريده و دامن دوخته ميشود .

دامن شماره يك
طرز تهيه دامن با چهار برش

– براى رسم الگوى اين دامن از الگوى دامن به شكل (A) كه داراى يك پنس در جلو و در پشت است استفاده ميشود.
-ابتدا الگوى اصلى را روى كاغذ الگو رسم ميكنيم و تغیيرات زير را براى جلو و بعد پشت دامن انجام مي دهيم:
– تغيير در جلوى دامن: به اندازه پنس جلو كه (“1/2) است از نقطه A بيرون رفته  و “1/8 بالا رفته  و اين نقطه را C  مي ناميم. از نقطه A به اندازه “1/2 4  تا باسن بزرگ  پايين آمده و اين نقطه را D مي گذاريم و از نقطه C به D وصل كرده و  بعد ان را تاپاى دامن ادامه ميدهيم و خط وسط جلو به دست مي ايد.
-خط A-B=C-E است (خط جديد وسط جلو C-E) مي باشد.
-در پاي دامن نيز از نقطه F  به اندازه “1/2 بيرون رفته و آن را G مي ناميم .
– گشادى پاي دامن  به G-E تغيير كرده.
– تغيیرات در قسمت پشت دامن: از پنس پشت دامن از هر طرف “3/8 كم كرده و نيز “1/8  بالا مي رويم و آن را (I) مي ناميم. از اين نقطه در وسط پشت دامن “1/2 4  پايين أمده واين  خط را تا پاى دامن آدامه ميدهيم.  از طرف پهلو  نيز در پاي دامن  “1/2 از نقطه L  بيرون رفته و آن را K مي ناميم .
– خط  I-K=H-J مي باشد  ( خط جديد وسط پشت  I-K) مي باشد.
تغيير در پنس پشت : از دو طرف پنس “3/8 كم ميكنيم و قد آن را كوتاه كرده  و قد جديد “1/2 4 مي شود.
الگوى جديد را با گذاشتن علامت براى درخت و اضافه درز  (براى كمر  و پهلو و وسط جلو “3/8 و براي وسط پشت را  “1 براى زيپ و  پاي  دامن “2 ) و خط برش را يا به صورت مستقيم و يا اريب رسم مي كنيم. اين خط مهم است چون در موقع برش بايد موازي با تركي پارچه باشد .
-اين الگو آماده برش روى پارچه است .
علاقه مندان ميتوانند با من با شماره تلفنى كه در بالا نوشته شده براى شركت در كلاس هاى خياطى شركت كنند .

1420-42

1420-43

1420-44

1420-45