1424-69

دامن شماره 4
طرز تهيه الگوی دامن با هشت برش

1424-70

-اين الگو تقريبا شبيه دامن شش برش است فقط با اين تفاوت كه در اين مدل وسط جلو و وسط پشت درز دارد پس تنها قسمتى را كه بايد تغيير داد برش وسط جلو و برش وسط پشت الگوى  دامن شش برش است .
– روى خط كمر از وسط جلو  “1/2  به طرف داخل  رفته ونقطه A و از قسمت پهلو “1/2 به بيرون رفته و در پاى دامن روى خط وسط جلو “1/2 1 بيرون رفته و اين نقطه را B علامت ميگذاريم وبه نقطه A وصل ميكنيم.
– روى خط كمر از وسط پشت “1/2 به طرف داخل رفته و از طرف پهلو نيز “1/2 به طرف بيرون ميرويم ودر پاى دامن از خط وسط پشت نيز “1/2 1 بيرون رفته و اين نقاط را به هم وصل ميكنيم .
– براى رسم خطوط جديداز خط كش منحني استفاده ميكنيم تا كمى روى باسن  شيب بگيرد .
-علامت هاى لازم براى دوخت و اضافه درز را ميگذاريم ( كمر و درز هاي برش و درز پهلو “3/4 و پاى دامن”2)

1424-71

-هم چنين خط برش روى پارچه را هم در الگو ميكشيم. اين دامن را هم ميتوان روى راستاى پارچه بريد و يا به صورت اريب.

طرز تهيه دامن با
ده برش همراه با پيلى

1424-73

– ابتدا الگوى دامن ساده تنگ با دو پنس در جلو و در پشت را روى كاغذ الگو رسم كرده بعد تغييرات زير را انجام ميدهيم.
– تغييرات در قسمت جلوى الگو : 
 – از انتهاي پنس اول تا وسط جلو را اندازه مي گيريم . همين اندازه را در پاي دامن به اضافه “1 از خط وسط جلو به طرف داخل اندازه ميگير يم و اين نقطه را A مى گذاريم. نقطه A را به انتهاى پنس اول دامن وصل كرده و اين خط برش اول است. محل  پنس دوم دامن را تغيير مي دهيم ، “4/3 از انتهاى پنس به طرف پهلو علامت كًذاشته و به اندازه پنس أوليه روي خط كمر به اين نقطه جديد وصل ميكنيم. ( روى شكل با نقطه چين پنس اوليه نشان داده شده). از انتهاى اين پنس جديد به پاي دامن خطى مستقيم ميكشيم  اين نقطه را B  مي گذاريم و اين دومين خط برش است. در پاي دامن “2 به طرف بيرون رفته و از اين نقطه خطى ميكشيم تا  نزديك بر آمدگي باسن (خط اوليه پهلو با نقطه چين مشخص است) .
– تغييرات در قسمت پشت الگو :
 همان تغييرات كه در پنس جلو و پاي دامن در جلو را براى پشت تكرار ميكنيم. A-B=C-D مي باشد .
 الگوى جديد را قيچى كرده و بدين ترتيب ما پنج برش داريم جلو دامن شماره 1 و برش شماره 2  و برش شماره 3 .
 – وسط جلو را روى دولاى كاغذ مي گذاريم. براي پيلي از خط كمر به اندازه “6 پايين آمده و نقطه X بدست مي آيد و از اين نقطه با گونيا خطي به اندازه “1/2 1 رسم مي كنيم. (همانطور كه در شكل نشان داده شده اندازه “1/8 از خط اصلى فاصله دارد) و در پاي دامن نيز به اندازه “1/2 2 به سمت خارج رفته و از اين نقطه به بالا وصل مي كنيم و پيلى تكميل مي شود.
و اين كار را روى برش 2 از دو طرف  انجام مي دهيم و همينطور براي برش پهلو (شماره 3) از قسمت داخل و در اين برش 3  در پاى دامن از طرف پهلو نيز “1/2 2  اضافه كرده و يك خط تا باسن ميكشيم .  براى پيلي هاي پشت نيز مثل جلوى دامن انجام ميدهيم ( وسط پشت نيز روى دولا قرار ميگيرد )
حال اين دامن با ده برش آماده شده و طبق معمول ( خط كمر و و تمام درز ها “3/8  و پاى دامن “2  اضافه درز ميگذاريم).
– توجه كنيد كه در موقع برش حتما نقطه X كه انتهاي دوخت پيلي است روى پارچه علامت بگذاريم .

1424-74

1424-78

1424-75

1424-76

1424-77