1428-76

– دامن دوازده برش را روى كاغذ الگو منتقل كنيد و الگوى مدل هاى شماره 2-3-4 را رسم كنيد
– همين طور كه در شكل هاى 2 و 3 و 4 ملاحظه ميكنيد همه مانند مدل شماره 1 (درس قبل ) داراى دوازده برش هستند ولي با هم تفاوت  دارند. و در زير تفاوت هاى آنها را توضيح ميدهم :
-مدل شماره 2 : قدى كه گشاد كردن دامن را شروع كرده با قد خود برش  يكسان است :A-C برابر است با A-B و به همين دليل پاى دامن يكسان است.
– مدل شماره 3: قد گشاد كردن پاى برش  با پاى دامن هم سطح است و به همين دليل پاي دامن بلند و كوتاه ميشود.
— مدل شماره 4: گشادي پاي برش فقط از يك طرف برش اضافه شده است و در هنگام دوختن بايد قسمت اضافه شده را به قسمت صاف برش دوخته شود .
-بعد از رسم هر الگو طبق اصول علامت براى دوخت و اضافه درز را در الگو بگذاريد  ( خط كمر و درزها “3/4  اضافه شود و پاي اين مدل دامن ها را بهتر است كه “1/2 اضافه براى دوخت بگذاريد تا دامن قشنگتر بايستد).
– خط برش را هم روى الگو مشخص كنيد  از خط كمر يك خط مستقيم تا پاي برش رسم كنيد ، چون در هنگام برش بايد اين خط موازى با تركي پارچه قرار گيرد.

1428-75

1428-72

1428-73

1428-74