1409-59

 

طرز تهيه دامن فون شماره ٣ :

– ابتدا دامن اصلي را روى كاغذ سفيد الگو با رولت خياطي منتقل ميكنيم
– يك خط موازى با وسط جلو و  پشت از انتهاي ساسون به پايين دامن رسم مي كنيم ( خط برش) AB
 – دو خط موازى ديگر موازي با اين خط رسم ميكنيم تا پايين دامن

1413-28

– هر سه خط برش را از پاي دامن تا  4/1 اینچ پايين تر از ساسون (و دو خط ديگر تا 4/1 اینچ پايين تر از خط كمر) با قيچي كاغذ ميبريم.
– روى كاغذ الگو گذاشته و برش ها را به فاصله 5 اینچ اوازمان (فاصله دادن) ميدهيم و روى كاغذ با چسب مي چسبانيم
– و از قسمت پهلو جلو وهم پهلو پشت دو ونیم اینچ اضافه ميكنيم و يك خط تا خط كمر صاف رسم ميكنيم ( نقطه چين برامدگي باسن است كه ميبريم
– براي الگو اضافه دوخت ميگذاريم ( كمر  2/1 تا  4/3 اینچ- پاي دامن 2/1 اینچ – پهلو  2/1 تا  4/3 اینچ-وسط جلو و وسط پشت روى دولاي پارچه قرار ميگيرند اضافه دوخت لازم ندارد)
-چون پايين اين الگو از عرض پارچه پهن تر است لذا در موقع برش تكه A  رابريده و جدا با اضافه براى دوخت ميبريم.
– و قبل از دوختن پهلو ها به هم اول تكه A را به پاي دامن ميدوزيم و بعد بهلو ها را به هم وصل ميكنيم

طرز تهيه دامن تنگ كه از قسمت ران گشاد ميشود :

– الگوي اصلي دامن تنگ را روى كاغذ سفيد الگو با رولت خياطي منتقل ميكنيم.
– خط برش را از انتهاى ساسون  موازى با خط وسط جلو ( و وسط پشت) به پايين دامن رسم كرده و ساسون را مي بنديم و به اندازه  ١ اینچ بيشتر از فاصله ساسون روي هم قرار ميدهيم و روى خط برش D را علامت ميگذاريم (دقت كنيد كه ١ اینچ را از پهلو روى خط كمر بيرون مياييم)

1413-29

– و از پايين دامن تا نقطه D با قيچي كاغذ ميبريم
 -واز پايين دامن از قسمت  وسط جلو ( و پشت ) به اندازه نصف AB اضافه ميكنيم و به اندازه AD يك خط صاف رسم ميكنيم
– و همينطور از طرف پهلو به پاي دامن به اندازه نصف AB  اضافه ميكنيم و تا ٢ اینچ بالا تر از AD  خطي صاف رسم ميكنيم
– حال الگو اماده براي گذاشتن اضافه براي دوخت است (كمر 2/1 اینچ — پهلو 2/1 اینچ — پاى دامن 4/3 اینچ)
– اين دامن روى اريب پارچه بريده ميشود پس حتما خط اريب را روى الگو بكشید كه در موقع برش اين خط را موازي با راستاي پارچه قرار دهيد.

طرز تهیه الگوي دامن تنگ :

اندازه هایی كه براى الگوي دامن نياز داریم:
١- قد دامن ٢- دور كمر  ٣- دور باسن  ٤- قد باسن
نكته:  اين الگو 4/1 اندازه هاي ماست.

1413-30

ابتدأ يك خط مستقيم  به اندازه قد دامن ميكشيم .AB
از نقطه C يك خط افقى ميكشيم  EI
و خطى ديگر موازى با خط باسن ميكشيم DH كه خط كمر است
از نقطه D خط ديگرى موازي با AB  ميكشيم . AF كه خط وسط پشت است.
از  H نيز خطى موازي با AB ميكشيم . HJ  كه خط وسط جلو دامن است
از نقطهE اندازه قد باسن پشت بالا آمده G مي ناميم (چون وسط پشت گود تر از جلو است)
از نقطه D به اندازه 4/1 اندازه كمر + 4/1 اینچ به داخل آمده K مي ناميم (4/1 اینچ براي راحتي كمر در نظر گرفته
شده است)

1413-31 

و از K به اندازه  ٢ اینچ علامت مي گذاريم L كه اين فاصله براي ساسون ها است
از نقطه G، ٣ اینچ اندازه زده و M مي ناميم و بعد ١ اینچ فاصله ساسون را علامت ميگذاريم و بعد ازیک و 4/3 اینچ فاصله بين دو ساسون ، دومى را هم به اندازه ١ اینچ علامت ميگذاريم . بعد ١ اینچ را نصف كرده تا وسط ساسون ها بدست آيد
از وسط ساسون ها  ٤ اینچ پايين آمده (0،كه اين نقط انتهاي ساسون است) و از دو طرف به اين نقطه وصل ميكنيم
و از نقطه L  به اندازه4/1 اینچ بالا رفته و به  K وصل ميكنيم و با خط كش منحنى خط پهلو را ميكشيم
جلو دامن از H به اندازه 4/1 اندازه كمر + 4/1 اینچ علامت ميزنيم و N مي ناميم . از N به اندازه فاصله ساسون ها علامت ميگذاريم  O  مي ناميم
از P به اندازه 2/1 اینچ براي ساسون اول و پس ازیک و 4/1 اینچ فاصله نیم اینچ اندازه ساسون دوم را علامت ميزنيم .
 نیم اینچ را نصف كرده و ٣ اینچ قد ساسون را از وسط آن پايين مياييم  و از دو طرف به اين نقطه وصل ميكنيم .
و از نقطه O  نيز  4/1 اینچ بالا رفته و به N وصل ميكنيم و با خط كش منحنى خط پهلو را رسم ميكنيم . 
اين الكًو اماده براي اضافه  درز است و براي اين كار ان را روى كاغذ سفيد الگو با رولت خياطي منتقل كرده و براى ان اضافه دوخت بگذاريد
كمر و پهلو را بين  2/1 تا 4/3 اینچ و براى وسط پشت ١  اینچ ميگذاريم (چون وسط پشت زيپ دارد) وسط جلو اضافه دوخت ندارد چون روى دولا و پارچه قرار مي گيرد.

1413-32