1451-73

 

خانم Bonnie Dumanis دادستان شهر سن دیه گو
به مهدی ذکایی مدیر و سردبیر مجله جوانان نوروز را تبریک گفتند

 

دکتر رضا فدایی – سن دیه گو

چند روز پیش نامه ای از دفتر خانم Bonnie Dumanis دادستان شهر سن دیه گو دریافت کردم که از همکاری مجله جوانان با دادستانی این شهر از مهدی ذکایی مدیر مجله جوانان و رادیو جوانان و همکاران و خوانندگان این مجله پرتیراژ تشکر کرده و نوروز باستانی را به سردبیر جوانان و تمام هموطنان ایرانی تبریک گفته به فارسی و انگلیسی و از همکاری دو جانبه قدردانی کردند.
در عکس نامه ایشان وعکس دادستان ودکتر رضا فدایی هنگام اهدای نامه دیده میشوند.

1451-74

1451-75