1539-59

جمعه شب گذشته «داراب» پسر بزرگ کامبیز قربانی زمان بازگشت از یک مسابقه فوتبال دبیرستانی، در تقاطع بلبوا بلوار و دونشایر در چتس ورث دچار یک حادثه رانندگی شد و از ناحیه سر و گردن زخمی و به بیمارستان منتقل شد که کامبیز بلافاصله خودش را به بالین او در بیمارستان رساند.
گوگوش که در اروپاست، بلافاصله اتاق داراب را پر از گل و بادکنک کرد. محمود قربانی هر روز با شاخه های گل به عیادت نوه خود رفت و روز سه شنبه سرانجام داراب به خانه انتقال یافت در حالیکه باید تا هفته ها تحت نظر پرستار در خانه بماند.
برای داراب عزیز آرزوی سلامتی داریم.

1539-57