1544-57

درگذشت کاراپـط کوچـار قهرمان تیم ملی بوکس- مربی تیم ملی بوکس و داور بین المللی را به خانواده کوچار و جامعه ورزشی ایران تسلیت می گوئیم.
کانون بوکس ایران در امریکا

1544-58

از چپ به راست: روبرت یونانی – امیراسد محمدیان  ویلهلم یونانی  واهیک مارکاریان – سیمون پطروسیان – هامو هاروطونیان – وارتگر زینلیان- طاطوس تانیان