د رگذ شت سرباز وطن « حسين امانت » پدر مهربان و دلسوزى كه فرزندان رشيدى چون « كامبيز امانت » و شيرزنى كاردان چون همسرم « نيلوفر ذوالرياستين » (امانت) را به جامعه تحويل داد را به همسر گراميش « زهره امانت » ( ذوالفقارى ) و تمامى فاميل و آشنايان در امريكا و ايران تسليت مى گويم. واز همسرم مى خواهم دوبار بوسه بر خاك پاكش بزند، چرا كه بوسه برخاك پاك ايران ميزند

جمشيد ذوالرياستين

1394-70