1342-31

خانم ها، آقایان گل، شانزدهم مارچ 2013 شنبه شب، قرار است که شبی عاشقانه را تجربه کنیم. قرار است از بهار بگوییم.
از دوباره سر زدن و شکفتن. دوباره، در کنار ترازوی نوین ایستادن و در شیر و عسل، تن شستن. دوباره از دیگری نیرو گرفتن و به دیگری نیرو بخشیدن.
زیبایی های دیگری را دوباره کشف کردن. فضای تالار نمایش، تالار شگفت انگیز Herbst را در «سن فرانسیسکو»، عطرآگین ساختن در ملتقای زخم و درد، به مرهم رسیدن.
در رنگ های زنده ی دیگری پوست انداختن…
درگلاب اندیشه ی ترانه یی نو، به گل نشستن…
که نباید از یاد برد: حتا زشت ترین مان، حتا بی رنگ ترین مان، زیبای خفته در پس ذهن داریم.
نقاشی خفته. پیکرتراشی خفته. زیبایی آخرین خفته.
این همه رنگ را از نو باید شناخت. این همه زیبایی را دوباره باید کشف کرد.
بگذارید، در شبی از این دست، به ماشای من دیگر برویم.
به میهمانی من دیگر بشتابیم.
که این من را از تو، گریزی نیست!
ما همسرنوشتیم. هم فرداییم. و این شوخی نیست، باری:
– حکم است، پنداری!… آری!
در… San Francisco 
به دوستان خود که از شبترانه ی عاشقانه ی شهیار، بی خبرند، بگویید که این فرصت را از دست ندهند. این تنها اجرای شمال کالیفرنیا خواهد بود. و به سبب آغاز برنامه ی تلویزیونی و ضبط آلبوم تازه، شاید فرصتی به دست نیاید تا شبترانه ها را ادامه دهیم.
پس از اجرای Herbst Theatre شنبه 16 مارچ 2013، امیدواریم که بتوانیم دست کم، چند اجرا در شرق امریکا (واشنگتن – نیویورک) داشته باشیم…
این شماره را به خاطر بسپارید:
415-392-4400
برای این که جای خود را در این سفر عاشقانه از هم اینک، رزرو کنید.
و نیز می توانید به سایت
Herbst Theatre بروید:
www.cityboxoffice.com
شنبه شب، شانزدهم مارچ 2013، ساعت 7، درها را باز می کنیم، تا برای نخستین بار، سر ساعت 5/7، شبترانه را با رقص تماشایی گروهی زیبایی آفرین آغاز کنیم.
شبترانه، فرصتی خواهد بود برای نزدیک شدن به  من دیگر. به انسانی دیگر.
فرصتی برای تازه شدن، نازک شدن، عاشق شدن.
در این فرصت شاعرانه، زیباترین ترانه های این همه سال را با هم مرور خواهیم کرد. در کنار سفره ی هفت سینی که سزاوار ماست.
شنبه شب، می دانم که:
با شما زمستون و سر می کنم
با شما بهار و باور می کنم
شهیار قنبری
 2-25-2013
در آرامش اقیانوس آرام….

1342-33