نمايش درپوشش حجاب جمعه 11‌ مارچ در روز جهاني زن درالكس تياتر گلندل بروي صحنه ميرود

 

 

 نمايش پرهياهوي در پوشش حجاب با نوشته و كارگرداني و با بازيگري مري آپيك هنرمند برجسته سينما و تاتر و تلويزيون جمعه 11‌ مارچ در روزجهاني زن، در الكس تياتر گلندل روي صحنه مي‌آيد.
اين نمايش كه به زبان انگليسي با 12‌ بازيگر از جمله آپيك يوسفيان هنرمند ارزنده و قديمي و گروه رقص و موزيسين هاي معروف اجرا مي‌شود، آخرين اجراي موفقيت آميز خود را در لينكلن تياتر داشت كه با انعكاس گسترده رسانه هاي امريكايي روبرو شد و در شب اجراي آن مريل استريپ بازيگر بين المللي، مسئولان سازمانهاي زنان و گروهي از نمايندگان مجلس امريكا حضور داشتند.
اين بار مقامات شهري گلندل سازمان هاي زنان وايرانيان ارامنه مقيم گلندل به حمايت از مري آپيك آمده و امكان اجراي اين تياتر پرهزينه را فراهم ساختند.
مري آپيك هربار در اجراهاي خود، دست به ابتكار تازه اي ميزند و اين بار نيز تدارك خوبي ديده و نه تنها  چهره هاي برجسته اجتماعي وهنري به تماشاي نمايش مي‌آيند، بلكه نمايش زواياي تازه اي از توانايي هاي مري را به نمايش مي‌گذارد.
در هفته هاي آينده درباره اين نمايش بيشتر خواهيم نوشت